ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: definities
In de algemene voorwaarden (hierna: AV) wordt verstaan onder:
Sportmasseur:Eric Wild lid van hetVOS, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Sportmasseur, handelende als zelfstandig gevestigd sportmasseur; 
Cliënt: degene aan wie door de sportmasseur een behandeling of advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;
Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de sportmasseur is verwezen;
Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de sportmasseur op een bepaald moment wordt uitgeoefend;

Artikel 2: algemeen
De sportmasseur geeft advies aan de cliënt op het afgesproken praktijkadres.
 
Artikel 3: basis
De sportmasseur kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de sportmasseur de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt niet aan de arts of derden verstrekt.

Artikel 4: verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn dient hij de sportmasseur hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de sportmasseur geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de sportmasseur gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Voor afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5: tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt, deelt de sportmasseur de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De sportmasseur is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst. De sportmasseur behoudt zich het recht voor op 1 januari van elk volgend kalenderjaar een tariefwijziging te laten plaatsvinden.

Artikel 6: intellectuele eigendom
De sportmasseur behoudt te allen tijde alle rechten voor op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de sportmasseur geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de sportmasseur verstrekt zijn.

Artikel 7: betaling
Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling door de cliënt aan de sportmasseur contant te geschieden aan het einde van het consult. De cliënt krijgt, indien gewenst een kwitantie. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de sportmasseur uit welken hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. Wordt er met de cliënt afgesproken dat er betaald wordt via een factuur dan geldt het volgende: bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met € 5,00 administratiekosten. Indien de nota 60 dagen na factuurdatum niet voldaan is, is de sportmasseur gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau of andere derde en gerechtelijke kosten.

Artikel 8: onuitvoerbaarheid van de opdracht
De sportmasseur heeft het recht de overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 9: aansprakelijkheid
Het advies van de sportmasseur is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De sportmasseur sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de sportmasseur verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de sportmasseur, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de sportmasseur verzekerd is tot ten hoogste het door de assuradeur vergoede bedrag. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschaden zoals bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de sportmasseur nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de sportmasseur om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de sportmasseur te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van een consult. De sportmasseur is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeien uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10: toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de sportmasseur is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Sint Oedenrode, 30 Maart 2011.

KvK nr: 51923297 | BTW nr: NL001765265B27 | Algemene voorwaarden